Ajánlatkérés

Kapcsolat

Gravitáció Kft.

Cím: 9700 Szombathely,
Söptei u. 76.
Telefon: +36 20 487 5413
E-mail: epitoanyag@gravitacio.hu
Munkatársak Nyitvatartás


Adatkezelési tájékoztatóADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

GDPR

Az ujhazszombathely.hu honlap valamint közösségiportál oldalak vonatkozásában.

Hatályos: 2018. február 20-tól visszavonásig.

 

1. Alapelvek, fogalmak, meghatározások

 1. Az ujhazszombathely.hu honlap működtetése, az azon kínált szolgáltatások nyújtása, illetve a Webgenerátor Kft. bármely egyéb vállalkozói tevékenysége kapcsán felmerülő személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekről az adatkezelések megkezdése előtt a jelen „Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat” dokumentum (a továbbiakban: Szabályzat) nyújt tájékoztatást az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról. A jelen Szabályzat kiterjed az érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
 2. A Szabályzat időbeli hatályát a fedlapon és oldalanként a láblécben szereplő dátum jelzi.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot bármikor módosítsa és új Szabályzatot tegyen közzé honlapján. Új verzió hatályba lépésével a korábbi verzió hatályát veszti.

 1. Fogalmak, meghatározások

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat:

 1. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Különleges adatot az Adatkezelő nem kér és nem kezel. Bármely módon az Adatkezelő tudomására hozott vagy tudomására jutott különleges adatot az Adatkezelő haladéktalanul töröl a rendszeréből.

Adatkezelő: aki önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végre hajtatja.

A jelen Szabályzat szerinti adatkezelő:

Az adatkezelő:

neve:

Webgenerátor Kft

cégjegyzékszám:

18 09 113578

adószáma:

24954013-2-43

székhelye:

9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 1.

e-mail címe:

info@webgenerator.hu.

weboldala:

https://webgenerator.hu

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik; Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

A jelen Szabályzat szerinti adatfeldolgozó:

Tárhelyszolgáltatóként:

 

neve:

 RACKFOREST KFT.

 

cégjegyzékszám:

01 09 914549

adószáma:

14671858-2-41

székhelye:

1132 Budapest,Victor Hugo u. 18-22.

e-mail címe:

info@rackforest.hu

weboldala:

https://rackforest.com/

az általa végzett művelet:

A személyes adatok tárolása.

 

 

Könyvelőként:

neve:

Novák Tamás

titulus

Könyvelő

székhelye:

9700 Szombathely Sági út 3

az általa végzett művelet:

Az adózás rendjéről és a számviteli szabályokról szóló jogszabályoknak megfelelő könyvelési fel- adatok ellátása a jogszabályokban meghatározott adatok felhasználásával.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Infotv.: Az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011.

évi CXII. törvény.

Fgytv.: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

 

2. A http://gravitacio.hu honlap megjelenésével kapcsolatos adatkezelés

 1. A http://gravitacio.hu honlapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges. A honlap a látogatókról automatikusan az alábbi adatokat rögzíti: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel. (google analytics)
 2. A honlapon, mint az elérhető más honlapokon döntő többségén is, úgynevezett „cookie”-k (sütik) működnek, melyek a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. Ezek lehetővé teszik a Google Analytics szolgáltatásainak igénybe vételét. A sütik- ben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.
 3. A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

Ezzel kapcsolatos további információ a https://www.google.com/intl/hu/policies/pri-

vacy/partners/ magyar nyelven is olvasható honlapon olvasható.

 1. A honlap tartalmaz úgynevezett Facebook képpontokat is, melyek lehetővé teszik a Facebook számára, hogy sütik, adatgyűjtő jelek és hasonló adattárolási technológiák használatával adatokat gyűjtsön, vagy kapjon az oldalról, és ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújthat, és célzott hirdetéseket jeleníthet meg azoknak, akik előzőleg felkeresték a http://gravitacio.hu/ honlapot. Ön bármikor dönthet úgy, hogy nem kívánja az adatoknak a hirdetések célzása érdekében történő gyűjtését és felhasználását.

Ezzel kapcsolatos további információ a https://www.facebook.com/about/privacy magyar

nyelven is olvasható honlapon olvasható.

 1. Az adatkezelő a honlapon keresztül, jellemzően az „http://gravitacio.hu/adatvedelem/!” link segítségével kezdeményezett, e-mailben közölt kérdéseket, ötleteket, javaslatokat, észrevételeket a folyamatok, termékek és szolgáltatások fejlesztése céljából felhasználja és tárolja. Az ezzel kapcsolatos adatok megadása önkéntes, a fenti célokkal történő adatkezeléshez való hozzájárulást az adatkezelő az e-mail elküldésével megadottnak tekinti. Az ötleteket, véleményeket, észrevételeket tartalmazó e-maileket az adatkezelő legfeljebb 1 évig őrzi meg, amennyiben korábban megszűnik az adatkezelés célja, annak bekövetkeztével törli az e-mailt.

3. Az egyes tevékenységekre vonatkozó adatkezelések részletezése

A. Információ kérés

Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adat-

védelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.

 1. Az adatkezelés jogalapja: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 2. Az adatkezelés célja: Az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattar- tás.

 

A kezelt adatok köre és célja:

Adat

Cél

név

azonosítás

e-mail cím

kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás

telefonszám

kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás

kérdés/kérés tartalma

válaszadás input adata

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadásával.
 2. Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig.
 3. Az adatkezelés folyamata:

  1. az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) információ kérés céllal fordul az Adatkezelőhöz.
  2. az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.
  3. az Adatkezelő megadja a kért információt azon a módon, ahogy az érkezett, illetve ahogy arról az érintettel megállapodott.

B. Ajánlatkérés

Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adat-

védelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.

 1. Az adatkezelés jogalapja: Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 2. Az adatkezelés célja: Az ajánlatkérő számára megfelelő ajánlat adása és kapcsolattartás.

 

A kezelt adatok köre és célja:

Adat

Cél

név

azonosítás

e-mail cím

kapcsolattartás

telefonszám

kapcsolattartás

 

 

kérdés/kérés tartalma

válaszadás input adata

kiválasztott termék vagy szolgáltatás megjelölése

ajánlatadáshoz szükséges

rendelt termék/szolgáltatás megnevezése

ajánlatadáshoz szükséges

rendelt termék/szolgáltatás darabszáma

ajánlatadáshoz szükséges

igényelt szállítási vagy teljesítési határidő

ajánlatadáshoz szükséges

speciális igények megjelölése

ajánlatadáshoz szükséges

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér az ehhez szükséges adatok megadásával.
 2. Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.
 3. Az adatkezelés folyamata:

  1. az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) ajánlatkérési kérés céllal fordul az Adatkezelőhöz.
  2. az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.
  3. az Adatkezelő ajánlatot ad azon a módon, ahogy arról az érintettel megállapodott.

C. Árajánlat kérés

Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adatvédelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.

 1. Az adatkezelés jogalapja: A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 2. Az adatkezelés célja: Az ajánlatkérő eljuttatása az Adatkezelőhöz, annak az Adatkezelő általi pontosítása, kiegészítése, elfogadása vagy elutasítása és az ezekhez szükséges kapcsolattartás.

 

A kezelt adatok köre és célja:

Adat

Cél

név

azonosítás

e-mail cím

kapcsolattartás

telefonszám

kapcsolattartás

termék vagy szolgáltatás megjelölése

a teljesítéshez szükséges

termék/szolgáltatás darabszáma

a teljesítéshez szükséges

szállítási vagy teljesítési határidő

a teljesítéshez szükséges

speciális igények megjelölése

a teljesítéshez szükséges

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatást és/vagy terméket rendel meg az ehhez szükséges adatok megadásával.
 2. Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.
 3. Az adatkezelés folyamata:

  1. az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) megrendelési céllal fordul az Adatkezelőhöz.
  2. az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.
  3. az Adatkezelő ajánlatot ad a megrendelő számára és/vagy szerződést küld a részére.
  4. az Adatkezelő az ajánlat elfogadását és/vagy a szerződés megrendelő általi elfogadását követően szerződés szerinti teljesítést nyújt a megrendelő számára.
  5. a megrendelő teljesítés igazoást ad ki.
  6. az Adatkezelő számlát állít ki a megrendelő részére, melynek a megrendelő által történő kiegyenlítését követően archiválja a keletkezett dokumentumokat.

        D. Ügyfélkapcsolat:

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

  Személyes adat Az adatkezelés célja
  Név, e-mail cím, telefonszám. Kapcsolattartás, azonosítás, szerződések teljesítése, üzleti cél.
   
 2. Az érintettek köre: Az adatkezelővel telefonon/e-mailben/személyesen kapcsolatot tartó, vagy szerződéses jogviszonyban álló valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés az adatkezelő és az érintett közötti jogviszony megszűnéséig, illetve követelések esetén a szerződést követő 5 évig tart.
 4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő erre feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  • postai úton a 9700 Szombathely Sági út 3. címen,
  • e-mail útján az info@gravitacio.hu e-mail címen,
  • telefonon a +36-20 486 7097 számon.
 7. Az adatkezelés jogalapja:

  • 7.1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja. í/
  • 7.2. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.
  • 6:22. § [Elévülés]
  • (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
  • (2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
  • (3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
  • (4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.
 8. Tájékoztatjuk, hogy

  • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a szerződésből eredő jogainkat érvényesíteni és kötelezettségeinket teljesíteni.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a szerződésből eredő jogainkat érvényesíteni és kötelezettségeinket teljesíteni.

Közösségi oldalak

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
 3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Egyéb adatkezelések

 1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
 2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
 3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
 5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az érintettek jogai

 1. A hozzáférés joga
  Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
 2. A helyesbítéshez való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 3. A törléshez való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
 4. Az elfeledtetéshez való jog
  Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
 6. Az adathordozhatósághoz való jog
  Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)
 7. A tiltakozáshoz való jog
  A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
 8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
  Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

  • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

E. Partneri Program.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-139 /2018.

 1. Az adatkezelés jogalapja: A programban történő részvétel az Adatkezelő által felkínált lehetőség elfogadásával, önkéntes hozzájáruláson alapul.
 2. Az adatkezelés célja: A programra jogosult érintettek azonosítása, jogosultságainak megadása és a feltételek fennállásának ellenőrzése, az érintettek tájékoztatása a kizárólag visszatérő megrendelőknek szóló kedvezményekről, akciókról, az ehhez szükséges kapcsolattartás.

 

A kezelt adatok köre és célja:

Adat 

Cél

név

azonosítás

e-mail cím

kapcsolattartás

telefonszám

kapcsolattartás

korábban megrendelt termék vagy szolgáltatás

alapján kapott Partner kód

azonosításhoz szükséges

A Partneri hírlevélre történő feliratkozás megtétele

kapcsolattartás

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki már igénybe vette az Adatkezelő szolgáltatásait, és ismételten igénybe vesz valamely szolgáltatást. Valamint kereskedelmi partnereink, akik szerződésben állnak az Adatkezelővel.
 2. Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.
 3. Az adatkezelés folyamata:

  1. Adatkezelő a korábban szolgáltatását igénybe vevő érintett részére PARTNER kódot generál, melyet átad/eljuttat az érintett részére.
  2. Az érintett az erre vonatkozó rendszerben kifejezi az igényét a válásra és feliratkozik a hírlevélre.
  3. Az érintett részéről történő új igény esetén az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az érin- tett megfelel-e a partneri feltételeinek és a vizsgálat eredményéről az érintettet írásban értesítik.

F. Hírlevél küldés

Az adatkezelés jogalapja: A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson

alapul.

 1. Az adatkezelés célja: A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról (ezen belül különösen a csak a Hírlevélre feliratkozottak számára nyújtott szolgáltatások- ról, kedvezményekről), eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

 

A kezelt adatok köre és célja:

Adat

Cél

név

azonosítás

e-mail cím

hírlevél kiküldése (jogsza- bály szerint kötelező adat)

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.
 2. Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig. Az érintett a hírlevélről

bármikor leiratkozhat, az

 1. elektronikus levelek alján lévő „Leiratkozás” link segítségével (azonnali leiratkozás),vagy
 2. az az  info@gravitacio.hu  e-mail címre, lehetőleg az e-mail „Tárgy” rovatában a LEIRATKOZÁS szó feltüntetésével, vagy
 3. a http://gravitacio.hu/ honlap „Adatvédelem” aloldalán található feltételek alapján lehetséges ; lehetőleg a LEIRATKOZÁS szó fel- tüntetésével, vagy
 4. postai úton a Gravitáció Kft 9700-Szombathely Sági út 3 szám küldött leiratkozási kérelem útján.

A leiratkozni kívánó érintettnek tisztában kell lennie azzal, hogy azonnali leiratkozást csak a jelen pont a) alpontja szerinti leiratkozás jelent, a b)-c)-d) alpontok szerinti leiratkozás néhány napos átfutási idővel járhat, amelyre tekintettel nem jogsértő, ha ezen idő- szak alatt a rendszer még hírlevelet küld az érintettnek.

Az Adatkezelő felhívja továbbá a figyelmet arra is, hogy az azonos, vagy közel azonos időben küldött hírlevél és a jelen a) alpont szerinti azonnali leiratkozási kérelem is elkerülheti egymást technikailag, ezért a leiratkozást követően kapott hírlevél nem jelenti a leiratkozási kérelem figyelembe vételének mellőzését.

G. Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

 1. Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő közösségi oldalakon lévő profiljához kapcsolódó adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 2. Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő honlapján található tartalmak közösségi oldalakon történő megosztása, az erre való figyelemfelhívás, marketing.

 

Adat

Cél

név

azonosítás

használatos fotó

azonosítás

hozzászólás

vélemény, hozzászólás kifejezése

értékelés

vélemény, hangulat kifejezése

kérdés/kérés tartalma

válaszadás input adata

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő közösségi oldalait lá- togatják, követik, az azon elhelyezett tartalmakhoz viszonyulnak (like/dislike), azokat megosztják saját ismerőseik között részben vagy teljes körűen.
 2. Az adatkezelés időtartama: A leiratkozásig.

I. Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adat-

védelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.

 1. Az adatkezelés jogalapja: A banki átutalással kapcsolatos adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul.

Adat

Cél

név (számlabirtokosé)

azonosítás

e-mail cím (postai cím)

a díjbekérő és számla küldéséhez szükséges

bankszámlaszám

azonosítás

közlemény

azonosítás

összeg

a teljesítéshez szükséges

 1. Az adatkezelés célja: az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése.
 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki banki átutalási móddal kíván fizetni.
 2. Az adatkezelés időtartama: A hatályos számviteli szabályoknak megfelelően.
 3. Az adatkezelés folyamata:
  1. az Adatkezelő díjbekérőt/számlát küld az érintett e-mail (postai) címére.
  2. az érintett átutalja a megfelelő összeget az Adatkezelő bankszámlájára.
  3. az Adatkezelő ellenőrzi az átutalást.
  4. az átutalással kapcsolatos adatok bekerülnek az Adatkezelő könyvelési rendszerébe, melyhez kizárólag csak az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló könyvelő, mint e tekintetben adatfeldolgozó férhet hozzá.

H. Panaszkezelés

 1. A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a megtett panasz esetén a kezelt adatok vonatkozásában a fogyasztóvégelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján kötelező.
 2. Panaszt
  1. az infogravitacio.hu e-mail címen, lehetőleg az e-mail „Tárgy” rovatában a PANASZ szó feltüntetésével, vagy
  2. a http://gravitacio.hu/ honlap „Adatvédelem” aloldalán lévő feltételek szerint „vagy
  3. postai úton a Gravitáció Kft, 9700 Szombathely Sági út 3.

lehet eljuttatni az Adatkezelő részére.

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt, igénybe vett szolgálta- tásra/termékre, és/vagy az Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.
 2. Az adatok kezelésének célja a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, valamint a kapcsolattartás.
 3. Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos Fgytv. 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.

A kezelt adatok köre és célja:

Adat

Cél

A panasz azonosítója

azonosítás

név

azonosítás

 

A panasz beérkezésének időpontja

azonosítás

 

telefonszám

kapcsolattartás

 

a hívás időpontja

azonosítás

 

a beszélgetés során megadott személyes adatok

azonosítás

 

számlázási/levelezési/e-mail cím

kapcsolattartás

 

panaszolt termék/szolgáltatás/magatartás

panasz kivizsgálása

 

csatolt dokumentumok

panasz kivizsgálása

 

panasz oka

panasz kivizsgálása

 

maga a panasz.

panasz kivizsgálása

 

 

 

 

 1. A Fgytv. rendelkezésének megfelelően az írásbeli panaszt a vállalkozó a beérkezését követően harminc napon belül, vagy ha jogszabály ennél rövidebb határidőt állapít meg, annak lejártáig köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.
 2. Az adatkezelés folyamata:
  1. az érintett a maga által választott módon közli a panaszát az Adatkezelővel.
  2. szóbeli panasz esetén az Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról.
  3. az Adatkezelő megvizsgálja a panasz összes körülményét, és ezek alapján megválaszolja azt.
  4. az Adatkezelő törekszik a panasztevő számára megnyugtató módon rendezni a panaszt.

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő és az 1. pontban bemutatott

4. Az adatokhoz való hozzáférés

Adatfeldolgozók férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

 1. Az Adatkezelő képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismerheti a személyes adatait is, ha az Ön beadványa alapján bírósági eljárás indul.
 2. Az Adatkezelő kivételes esetben adja át a személyes adatait más állami szervek számára. amennyiben
  1. az Adatkezelő az irattározásra vonatkozó jogszabályok és belső szabályzata alapján az Ön személyes adatait tartalmazó ügyet átadja a Levéltár számára,
  2. az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,
  3. a rendőrség megkeresi a Hatóságot, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

5. Adatbiztonsági intézkedések

 1. Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat elsődlegesen az jelen Szabályzat elején megadott adatfeldolgozó szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén megfelelően elzárva tárolja. A személyes adatai tárolásához az Adatkezelő más közreműködő szolgáltatását nem veszi igénybe.
 2. Az Adatkezelő az elvárható intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A. Tájékoztatás kéréséhez való jog

 1. Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az tájékoztassa:
  1. milyen személyes adatait,
  2. milyen jogalapon,
  3. milyen adatkezelési cél miatt,
  4. milyen forrásból,
  5. mennyi ideig kezeli,
  6. az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
 2. Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

B. A helyesbítéshez való jog

 1. Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adat- kezelőtől, hogy az módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét).
 2. Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott

elérhetőségre küldött levélben értesíti.


C. A törléshez való jog

 1. Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adat- kezelőtől személyes adatainak törlését.
 2. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasíthatja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzat az Adtakezelőt a személyes adatok további tárolására köte- lezi. Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt ha táridő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

D. A zároláshoz való jog

 1. Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adat- kezelőtől, hogy a személyes adatait zárolja.
 2. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolá- sát. Ilyen lehet például, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az Ön beadványát), ezt követően törli az adatokat.

E. A tiltakozáshoz való jog

 1. Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatát közvetlen üzletszerzés, közvéle- mény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő az Ön hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.
 2. Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a személyes adatai kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdek- ének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatke- zeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha az irattározásra vonatkozó belső sza- bályzatunk alapján a személyes adatait tartalmazó beadványát – az ügy irataival együtt – átadjuk a Levéltár számára.

7. Eljárás az adatkezeléssel kapcsolatos jogi gyakorlásának sikertelensége esetén

 1. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogát a jogszabály- nak megfelelően gyakorolni tudja és megelégedettségére záruljon minden ügy.
 2. Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Társaságunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: naih.hu

8. Az adatkezelésse kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint  a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Gravitáció Kft. - Magyar